នំក្រូចសាច់បង្គួយ ពី FaFa កែវ ទាំង៣រសជាតិ , comedy movie 2019 from Paje team

នំក្រូចសាច់បង្គួយ
ឧបត្ថម្ភពី FaFa កែវ រសជាតិ ស្ដប៊ឺរី , FaFa គោមាស​ និង FaFa cola
Paje team is a comedy channel like Yong Ye , ដូច្នឹងផង , កំប្លែងនាយពែកមី
ហាមយកទៅចាក់ផ្សាយនៅ channel ផ្សេង

NHẬN XÉT

 1. Saro Boy

  Saro Boy

  Tháng trước

  ilove video all

 2. Saro Boy

  Saro Boy

  Tháng trước

  ilove video all

 3. Khan Sokun

  Khan Sokun

  2 tháng trước

  បងចេញថ្មីសិនទៅបង បងបើរកទិញពស់បានចាំបង្ហោះរឿងនិងទៅបង ។ព្រោះមានហ្វេនច្រើននៅចាំមើលក្រុមបងចេញវីឌីអូទៀតបង។

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទ

 4. Bong Rom

  Bong Rom

  2 tháng trước

  ល្អមេីលណាស់បងចែផីមទៅណាអាយដល

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 5. sokhom uon

  sokhom uon

  2 tháng trước

  I like them😊😊

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណបង

 6. MrrPotter

  MrrPotter

  2 tháng trước

  😂😂😂😂

 7. Alina BTS Blackpink

  Alina BTS Blackpink

  2 tháng trước

  បងអើយចេញវគ្គថ្មីទៅរឿងក្អមសុបិន្ដ

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ជិតហើយអូន

 8. savon vouen

  savon vouen

  2 tháng trước

  កាលចេញvideoថ្មីប្រយ័ត្នខ្ញុំឈប់like

 9. MR VANG JR

  MR VANG JR

  2 tháng trước

  ពេលណាថតក្អបសុបិនភាក5

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 10. Tong Sok123

  Tong Sok123

  2 tháng trước

  កាលណាធ្វើក្អមសុបិន្តភាគ5

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 11. kon meemean

  kon meemean

  2 tháng trước

  ខ្ញុំចង់មេីលរឿងក្អមសុបិនវគ្ដ៥ កាលណាចេញ

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 12. sour seyha[សួរសីហា]

  sour seyha[សួរសីហា]

  2 tháng trước

  រឿង​ក្អម​វគ្គទី​៥ពេលណាបាចេញ

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 13. Vanny Btb

  Vanny Btb

  2 tháng trước

  ខានមើលក្រុមបងយូហើយរវល់ពេក

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណអូន

 14. Phea Ry

  Phea Ry

  2 tháng trước

  កាលណាចេញក្អមសុបុិនវគ្គ5

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 15. Seang Visal

  Seang Visal

  2 tháng trước

  កាលណាចេញក្អមសុបន្តវគ្គ5

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 16. rithy phone

  rithy phone

  2 tháng trước

  ចង់អោយក្រុមពួកបងថតរឿងថ្មីព្រោះរឿងចាស់ៗញុំមើលហើយok

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអូន

 17. nika Peng

  nika Peng

  2 tháng trước

  មុនទៀតហេីយ

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 18. Liopilo Liopilo

  Liopilo Liopilo

  2 tháng trước

  ក្អមសុបិន្តវគ្គ5នៅណា

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 19. Rainbow Gaming

  Rainbow Gaming

  2 tháng trước

  វាមិនដែលអាណានិយាយក្នុងទឹក😂😂😂😂😂😂

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 20. SokHear Daily Gaming Kh

  SokHear Daily Gaming Kh

  2 tháng trước

  Song Said You Ng Tour Kroum SuBean Beak 5 Tea Ey 😂😂😂😂

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 21. Kon Srey

  Kon Srey

  2 tháng trước

  ខ្លាំងបាត់ពៅណាន់កំប្រុក

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 22. Ro se

  Ro se

  2 tháng trước

  good

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 23. Pozz Seth

  Pozz Seth

  2 tháng trước

  បងៗមិចអត់ឃើញក្អមសុបិនវគ្គ3ចឹង

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 24. YaDy Uncute

  YaDy Uncute

  2 tháng trước

  ហាសហា

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 25. PRO PISETH VIP

  PRO PISETH VIP

  2 tháng trước

  កាលចេញក្អមសុបិន្ត ភាគ 5 Bro

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 26. Make Up

  Make Up

  2 tháng trước

  ស្មានតែ ពុលកាហ្វេ កាឡុងស្ករអោយចូលគ្នា

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 27. Pho Sarin

  Pho Sarin

  2 tháng trước

  ពូថ្ងៃណាចេញរឿងក្អមសុបិនភាគទី5

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 28. savon vouen

  savon vouen

  2 tháng trước

  នំក្រូចសាច់បន្គួយ😏សូមសរសើរ

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 29. DA NE

  DA NE

  2 tháng trước

  បងក្អមសុបិនវគ្គ៥ចេញ

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 30. herm vannak

  herm vannak

  2 tháng trước

  Fafa

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ឆ្ងាញ់

 31. Va Von

  Va Von

  2 tháng trước

  ពាក់រូបសុីកាមកទាត់បាល់ចេះតែមានមង bro មិន bro sis មិន Sis

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ សីុទាំង៣

 32. Vandy Gaming

  Vandy Gaming

  2 tháng trước

  Comedy

 33. ហុង ម៉ុន ធានី

  ហុង ម៉ុន ធានី

  2 tháng trước

  បងចេញក្អមសុបិនវគ្គ5ស្អែកមក

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 34. Bro Sal Official

  Bro Sal Official

  2 tháng trước

  កំផ្លែងគ្រប់រឿងម៉ង😂😂😂

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 35. Sarom Keng

  Sarom Keng

  2 tháng trước

  កាលណា

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 36. kakagaming chav

  kakagaming chav

  2 tháng trước

  កាលណាចេញក្អមសុបិនទៀត

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

  • នី សាណា

   នី សាណា

   2 tháng trước

   FaFa

 37. Bts Pdme

  Bts Pdme

  2 tháng trước

  ល្អមើលណាស់

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 38. Ley Ya

  Ley Ya

  2 tháng trước

  😂😂

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 39. นิด หน่อย

  นิด หน่อย

  2 tháng trước

  បងកាលបានចេញក្អមសុបិន្តវគ្គ5បង

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 40. Dara Saka

  Dara Saka

  2 tháng trước

  idor

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 41. goods Kampuchea

  goods Kampuchea

  2 tháng trước

  ប្លែកបាត់ ហាហា ស្លៀករូបស៊ីកាទាត់បាល់😛😂😂

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 42. SiS Yim

  SiS Yim

  2 tháng trước

  ធ្វើស៉ីផ្លូវចិត្តណាស់ស្រីម៉ី 😂😂

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 43. Channa Som

  Channa Som

  2 tháng trước

  ខ្ទើយទាំងបីសមណាស់😂😅😂😅

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 44. sopheak nora

  sopheak nora

  2 tháng trước

  ចុមមេីលគេធ្វេី

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 45. Nick love

  Nick love

  2 tháng trước

  កាលណាចេញរឿងក្អមសុបិន្តវត្ត5បង

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 46. sis banny

  sis banny

  2 tháng trước

  ចង់អោយចេញវគ្គ5ឆាប់

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 47. Theara Eang

  Theara Eang

  2 tháng trước

  ក្រោយគេតិច

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 48. និស្សិតខាង troll

  និស្សិតខាង troll

  2 tháng trước

  ណាគេidolគាត់like មួយមក

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 49. sour seyha[សួរសីហា]

  sour seyha[សួរសីហា]

  2 tháng trước

  ចង់ប្រាប់ថាកុំបាច់បិទcommentsអី

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   យូធូបបិទ លោកប្អូន

 50. Bro from Youtube

  Bro from Youtube

  2 tháng trước

  Doch khmer😁😁😁😁😁😁😁

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ខ្មែរ

 51. HON SO THUN

  HON SO THUN

  2 tháng trước

  ចេញក្អមសុបិនវគ្គ៥

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

 52. Uy Vanara

  Uy Vanara

  2 tháng trước

  ល្អមើលណាស់

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 53. Ek Sopheap

  Ek Sopheap

  2 tháng trước

  ល្អមើលណាស់

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 54. Yin Phalla

  Yin Phalla

  2 tháng trước

  ហាហា ស្លៀករ៉ូបទាត់បាល់ទៀត jj

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 55. mey neang san

  mey neang san

  2 tháng trước

  ញុមញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់មែន

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទ

 56. Mrr pha rin kh

  Mrr pha rin kh

  2 tháng trước

  អីយ៉ារidolមកទៀតហេីយល្អមេីលណាស់😂😂សេីចរឹងពោះ😂អ្នកមកក្រោយសុំមេដៃមួយផង👍👍🙏😅

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

  • Jennie Leang

   Jennie Leang

   2 tháng trước

   ល្អមេីលណាស់

  • rinkosol royal

   rinkosol royal

   2 tháng trước

   Mrr pha rin kh 124

  • Da Ra

   Da Ra

   2 tháng trước

   ខ្ញុំចង់បានរឿងក្អមសុបិម

 57. Hhannin Ha

  Hhannin Ha

  2 tháng trước

  ល្អមើលណាស់ ហើយកំប្លែងទៀត

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 58. TikTok2019 TikTok2019

  TikTok2019 TikTok2019

  2 tháng trước

  💏💑👍👍

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 59. Dada Khmer

  Dada Khmer

  2 tháng trước

  ល្អណាស់បងបង

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 60. Wq Za

  Wq Za

  2 tháng trước

  ណាគេខ្លះអាយដលអូយ៉េ👍👍👍

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 61. Chi Tan

  Chi Tan

  2 tháng trước

  ល្អមេីលណាស់បង

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 62. Ra Deth

  Ra Deth

  2 tháng trước

  ល្អ​មើល​ណាស់​

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 63. Julita Sim

  Julita Sim

  2 tháng trước

  គួរ​ឲ្យ​ចង់​សើច​លេង​បាល់​ពាក់​រូ៉បសីុការហាសហាាស

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

  • Gfg Gdg

   Gfg Gdg

   2 tháng trước

   និង

 64. Pich• BEcAREfULL

  Pich• BEcAREfULL

  2 tháng trước

  កាលណាចេញក្អមសុបិនវគ្គ5

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   រកទិញពស់អត់ទាន់បានអូន

  • Pich Keary

   Pich Keary

   2 tháng trước

   VUTHY • ʙoʏʟoʏ htry

 65. Sda Dff

  Sda Dff

  2 tháng trước

  ចុមកំប្រុកដូចស្រីម៉្លេះសុំសសើរ😍😍😍😍

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   ហិហិ

 66. No Danorn

  No Danorn

  2 tháng trước

  ចេញរាល់ថ្ងៃបង សើចរាល់ថ្ងៃហ្មង សើចមិនសំខាន់ សំខាន់អប់រំរាល់ថ្ងៃទៀត🙏🙏🏆🏆

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 67. sour seyha[សួរសីហា]

  sour seyha[សួរសីហា]

  2 tháng trước

  ល្អមេីលណាស់ក្រុមឈុនសិលា

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 68. Ahnich T K

  Ahnich T K

  2 tháng trước

  Firt

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 69. អូន តី

  អូន តី

  2 tháng trước

  ល្អមើលទៀតហើយ

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 70. Bona Gaming

  Bona Gaming

  2 tháng trước

  Oyeyeញុមចូលចិត្តណាស់ជូនពរអោយញុមប្រលងឆមាសជាប់ផង💖😇

 71. CHETRA. KH

  CHETRA. KH

  2 tháng trước

  ល្អមេីលណាស់បង

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   អរគុណ

 72. ពៅ ថៃតារា

  ពៅ ថៃតារា

  2 tháng trước

  ល្អមើលបងបង

  • Paje Team

   Paje Team

   2 tháng trước

   បាទអរគុណ

 73. kon pov

  kon pov

  2 tháng trước

  ទី291

 74. Küñthëa Nøöbër

  Küñthëa Nøöbër

  2 tháng trước

  បានcommentមុនគេ

 75. Tim srey pich

  Tim srey pich

  2 tháng trước

  បានមើលមុនគេ

 76. Küñthëa Nøöbër

  Küñthëa Nøöbër

  2 tháng trước

  បានមើលហើយ

 77. meng song

  meng song

  2 tháng trước

  ខ្ញុំបានមើលមុនគេហើយ

 78. My mail

  My mail

  2 tháng trước

  Like0view0 firs time

 79. อี กึส

  อี กึส

  2 tháng trước

  មុនគេ

  • សុវាតទី ផ្លោក

   សុវាតទី ផ្លោក

   2 tháng trước

   อี กึส 6

 80. Richard official

  Richard official

  2 tháng trước

  មុនគេ

Tiếp theo