Mấy cha nội nói hàng thẩm quyến ngon hàng Hồng Kong ngon vô mà coi. Ngon như c “cơm” bụi

#AnhTáo
➖ Tôi thì bị nhiều người ghét nhưng cái tôi cần là người tiêu dùng
➖ Không phải mấy thằng L cửa hàng mà cứ call doạ dẫm.

NHẬN XÉT

    Tiếp theo