Tào Tháo với chính sách ổn định KTXH An ninh Quốc phòng sau chiến tranh

Ai nói Tào Tháo là gian hùng chỉ biết đánh đấm chiếm thành đoạt vợ của người khác. Hãy xem tầm nhìn, sách lược của Tào Tháo trong việc ổn định an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng sau chiến tranh..
Chú ý quan điểm của Tào Tháo đối với công tác quy hoạch "đại kế sách lược đã định rồi thì không dễ dàng thay đổi".

NHẬN XÉT

    Tiếp theo